Новини

Европейските взаимни фондове отбелязаха нетен приток от 186 млрд. евро през първите шест месеца на 2018 г.

28.08.2018

Това сочат данни от Докладa* на Европейската асоциация на управляващите дружества (EFAMA – European Fund and Asset Management Association) за месец юни 2018г., разпространен до нейните членове

 

Основните събития през юни 2018 г. могат да бъдат обобщени накратко, както следва:

  •   Общите нетни активи на колективните инвестиционни схеми (взаимните фондове и на алтернативните инвестиционни фондове (АИФ)  са намалели с 1,1% през юни до 15 854 млрд. евро в сравнение с 16 037 млрд. евро към края на май.
  •   Нетните продажби на взаимните фондове и на АИФ останаха на отрицателна територия през юни т.г., като нетните изходящи потоци достигнаха 22 милиарда евро, в сравнение с тези през май, които бяха на обща стойност 2 милиарда евро.
  •   През юни, колективните инвестиционни схеми (взаимните фондове)  отчитат нетни изходящи потоци от 25 милиарда евро в сравнение с изходящите потоци от 9 милиарда евро през май т.г.
  •   Само взаимните фондове с дългосрочен инвестиционен хоризонт (с изключение на фондовете на паричния пазар – money market funds) са отчели нетни изходящи потоци от 4 млрд. евро през шестия месец на годината, което е подобно на наблюдаваното и през май (3 млрд. евро).

 

В зависимост от инвестиционния профил на взаимните фондове, ето как изглеждат данните за юни т.г.:

Фондовете, инвестиращи в акции (агресивните взаимни фондове) са регистрирали отрицателни нетни продажби в размер на 3 млрд. евро спрямо същите за м. май, които са били в размер на 4 млрд. евро. Продажбите взаимните фондове, инвестиращи в облигации (консервативните КИС) също останаха в негативния диапазон, като нетните им изходящи потоци са били 6 млрд. евро, при 8 млрд. евро през май т.г. Обратно на цялостната тенденция за месеца, мулти асет фондовете (Multi asset funds – фондове, инвестиращи във всички основни класове активи) са продължили да отчитат нетни входящи потоци и през юни (7 млрд. евро), в сравнение с 9 милиарда евро за месец май.

                Фондовете на паричния пазар отбелязват увеличение на нетните изходящи потоци от 6 млрд. евро до 21 млрд. евро, което всъщност отразява цикъла на нетните изтеглени суми, наблюдаван като цяло в края на всяко тримесечие.

                В доклада на Европейската асоциация на управляващите дружества се казва още, че нетните продажби на АИФ са отбелязали нетен приток от 3 млрд. евро, което обаче отново е спад спрямо същия за май ( 8 млрд. евро).

 

                В заключение, в доклада се обобщава, че въпреки спада в нетните продажби, наблюдаван през май и юни, през първите шест месеца на 2018 г. взаимните фондове отбелязват нетен приток от 186 млрд. евро. Това ниво обаче е значително по-ниско от наблюдаваното през първата половина на 2017 г. (376 млрд. евро) и то може да се обясни както с това, че 2017 г. беше една наистина изключителна година по отношение на нетните продажби на взаимните фондове, така и с голямата пазарна и политическа динамика през последните месеци и нейното отражение върху доверието на инвеститорите.

 

*28 асоциации – членове на EFAMA, представляващи 98% от всички колективни инвестиционни схеми (КИС) и алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) са предоставили данни за нетните продажби