Новини

Удължаване срока за временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“

12.02.2018

Уважаеми госпожи и господа,

 Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“, взе решение за удължаване на срока за временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“ за периода от 13.02.2018 г. до 15.02.2018 г., включително, поради необходимост от допълнително време за приключване на процеса по прехвърляне на активите на фондовете към „Обединена българска банка“ АД.

 УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД