Новини

Временно спиране емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ Ди Ви Динамик и ДФ Ди Ви Хармония

06.02.2018

      Уважаеми госпожи и господа,

     Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД, действащо от името и за сметка на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“, взе решение, че считано от 06.02.2018 г. до 12.02.2018 г., включително, се спира емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик” и ДФ „Ди Ви Хармония” поради технически причини, свързани с процедурата по вливане на СИБАНК ЕАД като досегашен депозитар на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“ в новия депозитар на фондовете – „Обединена българска банка“ АД.

 УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД