Новини

Уведомление за замяна на досегашния депозитар на ДФ "Ди Ви Динамик" и ДФ "Ди Ви Хармония" с "ОББ" АД

05.02.2018

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че Комисията за финансов надзор с Решение №118 - ДФ и Решение № 119 – ДФ от 02.02.2018 г. издаде одобрение на УД „Ди Ви АсетМениджмънт” ЕАД за замяна на досегашния депозитар на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ„Ди Ви Хармония“ - СИБАНК ЕАД, с „Обединена българска банка“ АД, ЕИК000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Света София“ № 5.

Датата, на която „Обединена българска банка“ АД ще започне да изпълнява функциите на депозитар на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“, както и банковата сметката, по която ще могат да бъдат превеждани сумите при закупуване на дялове от двата фонда, ще бъдат уточнени допълнително, за което Управляващото дружество своевременно ще предостави необходимата информация.

 

05.02.2018 г. УД Ди Ви Асет МениджмънтЕАД