Новини

Световни тенденции при регулираните взаимни фондове от отворен тип за първо тримесечие на 2016г.

29.06.2016

През първото тримесечие на 2016 г. активите на регулираните взаимни фондове от отворен тип намаляват с 2,5%, достигайки 36.67 трилиона евро*. Нетният паричен поток на всички взаимни фондове възлиза на 154 млрд. евро (към края на месец март т.г.), като за сравнение той е бил 583 млрд.евро през четвъртото тримесечие на 2015г.

Изчислени в американски долари, нетните активи на инвестиционните фондове в световен мащаб достигат  41.7 трилиона USD към края на първото тримесечие на т.г., което представлява увеличение с 1,9% и съответно намаление от 2.5% на база в евро, заради валутната разлика.

Към края на месец март 2016г. САЩ и Европа са с най-голям дял по отношение нетните активи на инвестиционните фондове и тяхното световно разпространение, съответно с 47% и 34,5% дял. Следват ги Австралия (3.8% ), Япония (3.3%), Бразилия (3.1%), Канада (3.0%), Китай (2.8), Република Корея (1.0%), Южна Африка (0.4%) и Индия (0.4%).

Не е за подценяване фактът, че пет Европейски държави влязоха в Топ 10 на страните с най-много активи на инвестиционните си фондове и това са: Люксембург – с 9% от всички активи, инвестирани във фондове в световен мащаб, следван от Ирландия – 5%, Германия – 4.8%, Франция – 4.5% и Великобритания – 3.8%.

В зависимост от вида на взаимните фондове, ето какви са данните за нетните им активи към края на първото тримесечие на 2016г.: нетните активи на фондовете, инвестиращи в акции, са намалели с 4.5%, възлизайки на 14.4 трилиона евро; тези на фондовете, инвестиращи в облигации, са намалели с 0.5% до 7.8 трилиона евро. А, активите на балансираните фондове също намаляват с 2.4% до 6.6 трилиона евро, докато фондовете, инвестиращи на паричен пазар, са намалели с 4.6% в световен мащаб, достигайки 4.5 трилиона евро.

Може да се обобщи, че в края на месец март т.г. 39% от нетните активи, инвестирани във взаимни фондове от отворен тип, се държат от агресивните взаимни фондове (инвестират предимно в акции). Следват ги фондовете, инвестиращи в облигации с 21%  дял от общо инвестираните нетни активи. На трето място се нареждат балансираните взаимни фондове, чиито нетни активи възлизат на 18% от общия им световен обем и накрая остават фондовете, инвестиращи на паричен пазар, които представляват 12% от всички инвестирани нетни активи във взаимни фондове от отворен тип.

У нас, по данни на БАУД (Българска Асоциация на Управляващите Дружества), има действащи 111 взаимни фонда, които управляват нетни активи на стойност 826 млн. лева (към края на месец юни 2016г.).

*Данните са взети от доклад на EFAMA (Европейската Асоциация на управляващите дружества и взаимните фондове)