Новини

Промени в правилата на ДФ "Ди Ви Хармония"

27.04.2016

До инвеститорите на ДФ Ди Ви Хармония

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че с решение от 26.04.2016 г. Комисията за финансов надзор е одобрила промени в Правилата на ДФ „Ди Ви Хармония“, приети с решение на Съвета на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД от 14.12.2015 г.

Промените включват:

  1. промяна в размера на инвестициите на ДФ „Ди Ви Хармония“ в определени видове активи;
  2. промяна в размера на разходите за емитиране и обратно изкупуване на един дял, които стават съответно 1.2 % и 0.4 % от нетната стойност на активите на един дял;
  3. промяна в размера на годишното възнаграждение на управляващото дружество, който става - до 1 (едно) на сто, включително, от средната годишна нетна стойност на активите на ДФ „Ди Ви Хармония“, като конкретният размер на възнаграждението на управляващото дружество се определя с решение на Съвета на директорите на управляващото дружество.

Съгласно протокол от 14.12.2015 г. Съветът на директорите на Управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД е взел решение да не се начислява възнаграждение на управляващото дружество за управление на дейността на ДФ „Ди Ви Хармония“, което решение влезе в сила от 27.04.2016 г.

 Пълният текст на Правилата на ДФ „Ди Ви Хармония“ може да видите на страницата на фонда в секция „Документи“.

 УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД