Новини

ДФ "Ди Ви Хармония" възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове от 08.04.2016г.

07.04.2016

Уважаеми инвеститори в ДФ „Ди Ви Комфорт“ и ДФ „Ди Ви Хармония“,

 Във връзка с преобразуването на ДФ „Ди Ви Комфорт“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Хармония“, УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД оповестява, че на ефективната дата на преобразуването 07.04.2016 г. всички активи и пасиви на ДФ „Ди Ви Комфорт“ са прехвърлени на ДФ „Ди Ви Хармония“, а притежателите на дялове на ДФ „Ди Ви Комфорт“ са придобили дялове в  ДФ „Ди Ви Хармония“. В резултат на вливането ДФ „Ди Ви Комфорт“ прекратява съществуването си.

От 08.04.2016 г. УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Хармония“. Поръчките, приети на 08.04.2016 г., ще се изпълняват по цена, обявена на 12.04.2016 г. на база нетна стойност на активите за дата 11.04.2016 г.

 УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД