Новини

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДФ „ДИ ВИ КОМФОРТ“ И ДФ „ДИ ВИ ХАРМОНИЯ“ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ДВАТА ФОНДА

23.02.2016

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД уведомява инвеститорите, че с Решение № 110 - ДФ от 22.02.2016 г. на Комисията за финансов надзор бе издадено разрешение за преобразуване на ДФ „Ди Ви Комфорт“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Хармония“. Във връзка с това и на основание чл.152, ал.1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Ви информираме, че инвеститорите в ДФ „Ди Ви Комфорт“ и ДФ „Ди Ви Хармония“ могат да предявят своите дялове за обратно изкупуване в 30 (тридесет) дневен срок, който започва да тече от 24.02.2016 г. и изтича на 24.03.2016 г., включително. В посочения 30 (тридесет) дневен период Управляващото дружество предоставя на вниманието на инвеститорите Информация до притежателите на дялове във връзка с преобразуване чрез вливане на ДФ „Ди Ви Комфорт“ в ДФ“ Ди Ви Хармония“, изготвена съгласно изискванията на чл. 151 от ЗДКИСДПКИ. Същата е на разположение на инвеститорите на адрес: гр. София - 1113, ж.к. „Изток“, ул. “Тинтява” № 13Б, ет. 2, както и на електронната страница на Управляващото дружество в Интернет: www.dvam.bg (предишен адрес: www.tbiam.bg).
Съгласно предвиденото в Плана за преобразуване чрез вливане на ДФ „Ди Ви Комфорт” в ДФ “Ди Ви Хармония“, Управляващото дружество ще изчисли коефициента на замяна на дялове от преобразуващия се фонд с дялове в приемащия фонд на 31.03.2016 г. Ефективната дата на преобразуването е 07.04.2016 г.

Управляващото дружество уведомява притежателите на дялове в двата договорни фонда, че с цел ефективно извършване на преобразуването, след изтичане на срока по чл. 152, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ обратното изкупуване на дялове от преобразуващия се фонд (ДФ „Ди Ви Комфорт”) ще бъде окончателно спряно, а обратното изкупуване на дялове от приемащия фонд (ДФ „Ди Ви Хармония”) ще бъде спряно за около 10 (десет) работни дни.
Инвеститорите могат да получат допълнителна информация във връзка с преобразуването по телефон, електронна поща или на място в офиса на управляващото дружество: гр. София - 1113, ж.к. „Изток“, ул. “Тинтява” № 13Б, ет. 2, от 8:30 до 17:30 часа, от лицата за контакт:

Ирина Недкова - тел.: (+ 359 2) 935 06 28; e-mail: i_pancheva@dvam.bg;

Александра Бакалова – тел.: (+ 359 2) 935 06 33; e-mail: a_bakalova@dvam.bg

Информация до притежателите на дялове във връзка с преобразуването чрез вливане на ДФ „Ди Ви Комфорт“ в ДФ „Ди Ви Хармония“ можете да намерите тук Информация до инвеститорите.pdf