Новини

Уведомление

14.12.2015

УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 14.12.2015 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД взе решение за преобразуване на ДФ Ди Ви Комфорт чрез вливането му в ДФ Ди Ви Хармония.
Планираното преобразуване има за цел да осигури управление на активите на инвеститорите в участващите в преобразуването договорни фондове по един икономически ефективен начин, както и да облекчи администрирането на колективните инвестиционни схеми.
Процедурата по преобразуването ще стартира след издаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за вливане на ДФ Ди Ви Комфорт (Преобразуващия се фонд) в ДФ Ди Ви Хармония (Приемащия фонд) и ще протече по реда и начина, предвидени в глава XIV, раздели I-IV от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и глава IV, раздели I и IV от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества.
След издаване на разрешение от Комисията за финансов надзор за вливане на ДФ Ди Ви Комфорт в ДФ Ди Ви Хармония притежателите на дялове на участващите в преобразуването договорни фондове ще бъдат своевременно уведомени за това, както и за всички последващи етапи на преобразуването, чрез информационната медия – investor.bg и чрез интернет страницата на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД - www.dvam.bg.