Новини

Уведомление

22.07.2015

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 24.07.2015 г. Договорен фонд „Ди Ви Съкровище“ е с нова банка-депозитар - „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Света София“ № 5.
Във връзка с това са разкрити нови банкови сметки на името на Договорен фонд „Ди Ви Съкровище“ при „Обединена българска банка“ АД.
Банковата сметката, по която могат да бъдат превеждани сумите при закупуване на дялове на Договорен фонд „Ди Ви Съкровище“, считано от 24.07.2015 г. е:
IBAN: BG89UBBS80021035373940
BIC: UBBS BGSF
„Обединена българска банка“ АД