Новини

Уведомление

21.06.2015

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че с решения от 17.06.2015 г. Комисията за финансов надзор е одобрила промени в Правилата на договорните фондове, организирани и управлявани от УД “Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, във връзка с промяна на техните наименования.

Промяната на наименованията на договорните фондове, организирани и управлявани от УД “Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД е в сила от 19.06.2015 г. и е както следва:

1.    ДФ„Ти Би Ай Евробонд“ се преименова на ДФ „Ди Ви Евробонд“;

2.    ДФ „Ти Би Ай Динамик“ се преименова на ДФ „Ди Ви Динамик“;

3.    ДФ „Ти Би Ай Комфорт“ се преименова на ДФ „Ди Ви Комфорт“;

4.    ДФ „Ти Би Ай Хармония“ се преименова на ДФ „Ди Ви Хармония“;

5.    ДФ „Ти Би Ай Съкровище“ се преименова на ДФ „Ди Ви Съкровище“.

Всички характеристики на договорните фондове, организирани и управлявани от УД “Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, включително и техният рисков профил, остават непроменени.