Новини

Уведомление

04.06.2015

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на свое заседание от 05.06.2015 г. Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД взе решение за промяна на наименованията на организираните и управлявани от него договорни фондове, както следва: ДФ „Ди Ви Комфорт“, ДФ „Ди Ви Динамик“, ДФ „Ди Ви Евробонд“, ДФ „Ди Ви Хармония“ и ДФ „Ди Ви Съкровище“.