Инвестиции и обратно изкупуване

Инвестицията в детския взаимен фонд Ди Ви Съкровище се осъществява от родителите (настойниците, попечителите), по желание от баба и дядо или друго лице на името на техните деца и внуци на възраст от 0 мес. до 18г.

Инвестиции в Ди Ви Съкровище

За да закупите дялове на детския взаимен фонд Ди Ви Съкровище, е необходимо:

 1. Да посетите офис на управляващо дружество Ди Ви Асет Мениджмънт и да подадете поръчка за покупка на дялове. Формулярът на поръчката можете да получите на всички гишета на Ди Ви Асет Мениджмънт в страната.
 2. Да преведете по банков път сумата срещу записаните дялове в специална сметка на Ди Ви Съкровище при „Обединена българска банка“ АД : BG89UBBS80021035373940, BIC: UBBSBGSF

Необходими документи при покупка на дялове от Ди Ви Съкровище:

Ако подавате поръчката:  Вие сте: Необходими документи, ако инвестирате средства в полза на дете:

Лично

Родител (настойник, попечител)

За дете до 14 г.:

 • оригинал и копие на личната Ви карта
 • оригинал и копие на акта за раждане на детето

Млад инвеститор (14 - 18г.), който инвестира на свое име

За дете от 14 до 18 г.:

 • оригинал и копие на личната Ви карта
 • оригинал и копие на личната карта на един от родителите Ви (или попечител)
 • оригинал и копие на акта Ви за раждане
  писмено съгласие на един от родителите (или попечител) за подаване на поръчка за закупуване на дялове

Като пълномощник

 

Баба, дядо, прабаба, прадядо или брат/сестра над 18г.

или

Друго лице

 

 

За дете до 14 г.:

 • оригинал и копие на личната Ви карта
 • нотариално заверено пълномощно, от един от родителите (или настойник), даващо право за извършване на управителни и разпоредителни действия с финансови инструменти

Примерен формуляр:
Пълномощно покупка дялове Съкровище за дете под 14 г.doc

За дете от 14 до 18 г.:

 • оригинал и копие на личната Ви карта
 • нотариално заверено пълномощно, издадено от детето със съгласието на един от родителите (попечител), даващо право за извършване на управителни и разпоредителни действия с финансови инструменти

Примерен формуляр:
Пълномощно покупка дялове Съкровище за дете 14-18 г.doc

Необходими документи при обратно изкупуване на дялове от Ди Ви Съкровище

Ако изкупувате дялове:  Вие сте: Необходими документи при обратно изкупуване на дялове на името на дете:

Лично

Родител (настойник, попечител)

За дете до 14 г.:

 • оригинал и копие на личната Ви карта
 • оригинал и копие на акта за раждане на детето
 • оригинал и копие на съдебно решение, даващо разрешение за продажбата на дяловете

Млад инвеститор (14 - 18г.), който подава поръчка за обратно изкупуване на дялове

За дете от 14 до 18 г.:

 • оригинал и копие на личната Ви карта
 • оригинал и копие на личната карта на един от родителите Ви (или попечител)
 • оригинал и копие на акта Ви за раждане
  писмено съгласие на един от родителите (или попечител) за подаване на поръчка за обратно изкупуване на дялове
 • оригинал и копие на съдебно решение, даващо разрешение за продажба на дяловете

Като пълномощник

 

Баба, дядо, прабаба, прадядо или брат/сестра над 18г.

или

Друго лице 

 

 

За дете до 14 г.:

 • оригинал и копие на личната Ви карта
 • нотариално заверено пълномощно, издадено от един от родителите (или настойник), даващо право за извършване на управителни и разпоредителни действия с финансови инструменти

Примерен формуляр:
Пълномощно продажба дялове Съкровище за дете под 14 г.doc

 • оригинал и копие на съдебно решение, даващо разрешение за продажба на дяловете

За дете от 14 до 18 г.:

 • оригинал и копие на личната Ви карта
 • нотариално заверено пълномощно, издадено от детето, със съгласието на един от родителите (попечител), даващо право за извършване на управителни и разпоредителни действия с финансови инструменти

Примерен формуляр:
Пълномощно продажба дялове Съкровище за дете 14-18 г.doc

 • оригинал и копие на съдебно решение, даващо разрешение за продажба на дяловете

БАНКА ДЕПОЗИТАР И ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Банката-депозитар изпълнява следните функции: 

 • съхранява паричните средства, наличните ценни книжа, както и удостоверителните документи за безналичните ценни книжа и други финансови инструменти на договорния фонд
 • извършва безкасовите плащания за сметка на договорния фонд
 • разпорежда се с поверените й активи на договорния фонд само по нареждане на оправомощените лица, освен ако тези нареждания противоречат на закона, на правилата на договорния фонд или на договора за депозитарни услуги
 • контролира изчисляването от управляващото дружество на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на фонда

Банка депозитар на договорен фонд Ди Ви Съкровище е Обединена българска банка АД.

Инвестиционният посредник посредничи при закупуването и продажбата на ценни книжа и други финансови инструменти за договорния фонд. Ди Ви Инвест ЕАД е инвестиционен посредник на Ди Ви Съкровище

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.